Braf-hämmare är en ny typ av läkemedel som kan ge förbättrad överlevnad till vissa patienter med avancerat malignt melanom. Effekten kan dock försvinna efter en tid, något som anses bero aktivering av den så kallade MAPK-signalvägen i tumörcellerna.

I en mindre randomiserad studie har nu amerikanska forskare testat att kombinera en Braf-hämmare med ett läkemedel, en så kallad Mek-hämmare, som antas motverka resistensutvecklingen mot Braf-hämmaren.

Slutsatsen är att kombinationsbehandlingen ökade den progressionsfria överlevnaden från 5,8 månader i gruppen som bara fick Braf-hämmaren dabrafenib till 9,4 månader i gruppen som också fick Mek-hämmaren trametinib. Progressionsfri överlevnad motsvarar tiden fram till dess att sjukdomen försämras.

Andelen patienter som utvecklat skivepitelcancer i huden, en bieffekt av resistensutveckling mot Braf-hämmre,– var också lägre bland dem som fått kombinationsbehandlingen, jämfört med kontrollgruppen, 7 procent jämfört med 19 procent. Skillnaden var dock inte statistiskt signifikant.

Enligt forskarna visar resultaten att kombinationsbehandlingen är värd att undersöka vidare i större studier och även på andra cancerformer.

I undersökningen ingick 247 patienter med metastserat malignt melanom där tumören hade så kallade Braf V600-mutationer, vilket runt hälften av alla melanompatienter har.

Studien har finansierats av företaget Glaxo Smithkline. Den presenteras även på den pågående europeiska onkologikongressen Esmo i Wien.

Företaget har nyligen lämnat insökan om godkännande för bägge de nu aktuella läkemedlen till den europeiska läkemedelsmyndigheten Ema.