Det är danska forskare som sammanställt data från 23 randomiserade studier med totalt 2 117 patienter där metformin och insulin jämförts med enbart insulin i behandlingen av typ 2-diabetes.

Bakgrunden är att det enligt forskarna finns tveksamheter kring om metformins  gynnsamma effekter på överlevnad och hjärt-kärlsjuklighet vid monoterapi också gäller när läkemedlet ges ihop med insulin hos patienter med framskriden diabetes.

Slutsatsen är att metformin tillsammans med insulin inte gav förbättrad överlevnad totalt sett eller minskad risk att dö i hjärt-kärlsjukdom, jämfört med enbart insulin.

Forskarna påpekar att resultaten ska tolkas med försiktighet då merparten av studierna hade kort uppföljningstid och andra svagheter.

Samtidigt uttrycker de förvåning över att effekterna av kombinationsbehandling med metformin och insulin inte är mer utredda, mot bakgrund av att sådan behandling är mycket vanligt förekommande.

Läs hela originalartikeln: