Förhöjda blodsockervärden är en riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom. Det är bakgrunden till en stor studie där över 12 500 personer med störd blodsockeromsättning eller diagnostiserad typ 2-diabetes lottades till daglig behandling med basinsulinet insulin-glargin eller placebo.

Slutsatsen är dock att förekomsten av dödliga och icke-dödliga hjärt-kärlrelaterade händelser, som hjärtinfarkt och stroke, var den samma i bägge behandlingsgrupper efter 6,4 års uppföljning.

Likaså var förekomsten av ny cancersjukdom den samma i bägge grupperna, vilket är ett lugnande besked då tidigare forskning pekat på en möjlig koppling mellan insulinbehandling och ökad risk för cancer.

Bland de deltagare som inte hade diagnostiserad diabetes vid studiens början var risken att få en sådan diagnos visserligen något mindre bland dem som fick insulin, jämfört med placebo.

Samtidigt innebar insulinbehandlingen en liten ökad risk för att drabbas av för lågt blodsocker och en liten ökad risk för viktuppgång.

Huruvida den bättre blodsockerkontrollen i insulingruppen innebär en minskad risk för mikrovaskulära komplikationer är ännu för tidigt att säga, konstaterar forskarna. Så länge sådan kunskap inte finns, anser de inte att resultaten ger anledning att ändra dagens rekommendationer, där insulin sätts in senare i sjukdomsförloppet än vad som var fallet i studien.

Studien presenterades i går, måndag den 11 juni, på den amerikanska diabeteskongressen ADA och har finansierats av läkemedelsföretaget Sanofi. En av författarna är Lars Rydén, professor emeritus i kardiologi vid Karolinska institutet i Solna.

I samma studie utvärderades även effekten av fiskolja.

Läs abstract: