Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att arbeta för att öka kunskapen om barns läkemedel. Uppdraget är en del av den nationella läkemedelsstrategin. Därför har Läkemedelsverket nu överlämnat en rapport i ämnet till regeringen. I rapporten beskriver myndigheten hur det långsiktiga arbetet med att öka kunskapen om barns läkemedel ska gå till.

Läkemedelsverket konstaterar att de läkemedel som ges till barn i dag ofta är dåligt dokumenterade när det gäller dos, effekt och säkerhet. Detta beror ofta på att inga kliniska prövningar har gjorts på barn.

I det program som Läkemedelsverket nu ska arbeta med ska myndigheten kartlägga och identifiera kunskapsluckor. Läkemedelsverket ska sedan ta fram rekommendationer för olika läkemedel baserat på den kunskap som finns. Programmet innehåller också olika utbildningsinsatser för att skapa en patientsäker läkemedelsanvändning för barn.